Vivimos y aprendemos con ellos

Vivimos y aprendemos
con ellos

 
Cookies

Aviso legal

ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

  • A nosa denominación social é ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL
  • O noso  NIF é  G 15031529
  • O noso domicilio sitúase en Lugar  Casteliño 24, 15160 Sada (A Coruña)
  • O noso teléfono de contacto é 981 610 312
  • Estamos inscritos no  Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais  nº E56, no Rexistro Provincial de Asociacións co  nº 390 e no Rexistro Nacional de Asociacións co  nº 18.135 e no Registro de centros, servizos e establecementos sanitarios co nº C-15-002470
  • E dispoñemos da seguinte dirección de correo electrónico de contacto: protecciondedatos@aspacecoruna.org


PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

 

Quen é o responsable do tratamento?

ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL
CIF:  G 15031529
Dirección: Casteliño 24 - Osedo, 15160 Sada (A Coruña) - España
Correo electrónico: protecciondedatos@aspacecoruna.org

 

Delegado de Protección de Datos 

Pode ponerse en contacto co Delegado de Protección de Datos no seguinte enderezo: protecciondedatos@aspacecoruna.org

 

Con que finalidade tratamos os seus datos personais, cal é a base de lexitimidade e durante canto tempo os conservaremos?

De acordo coas distintas secciones do noso sitio web, tratamos os seus datos para os seguintes fins:

1. Xestionar e atender ás solicitudes de información, dúbidas, consultas, suxerencias ou reclamacións formuladas a través do apartado de contacto. Podemos tratar os seus datos porque temos un interés lexítimo en atendelo e conservaremolos durante o tempo necesario para facelo e/ou ata que nos solicite a súa eliminación.

2. Xestionar as súas solicitudes de alta como socio (xestión da relación contractual, contable e fiscal).
Podemos tratar os seus datos porque existe una relación contractual e unha obriga legal establecida na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito da Asociación, na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e demáis lexislación aplicable. Conservaremos os datos durante o prazo de prescrición das accións legais que poidan xurdir de acordo con estas regras.

3. Xestionar as doazóns feitas a través do sitio web (xestión da relación contractual, contable e fiscal). Podemos tratar os seus datos porque existe una relación contractual e unha obriga legal establecida na Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito da Asociación, na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria e demáis lexislación aplicable. Conservaremos os datos durante o prazo de prescrición das accións legais que poidan xurdir de acordo con estas regras.

4. Xestionar as solicitudes de alta como voluntario. Podemos tratar os seus datos porque existe unha relación precontractual y gardarémolos durante o tempo necesario para procesalos.

5. Xestionar a seu rexistro para recebir os nosos boletíns. Podemos tratar os seus datos porque nos deu o seu consentimento y conservaranse ata que solicite a súa eliminación.

6. Xestión dos testemuños que se envíen a través do formulario habilitado no sitio web.

6.1.  Xestión dos testemuños. Podemos tratar os seus datos porque nos deu o seu consentimento e manterémolos ata que solicite a súa eliminación.

6.2 Actividades de promoción. En caso de que nos haya otorgado su consentimiento, trataremos sus datos para la publicación de los testimonios en memorias, libros, medios de comunicación, redes sociales y al público en general, con la finalidad de promocionar la actividad de la asociación.

 

A qué destinatarios se comunicarán os seus datos?

1. Os datos que facilite a través do apartado de contacto, formulario de alta como voluntario e o de subscrición aos boletíns informativos non se cederán a terceiros. Poderanse comunicar aos nosos encargados de tratamento cando sexa preciso para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

2. Os datos que facilite a través do apartado de doazóns e de alta como socio poderanse comunicar:

a) Á Administración Tributaria, os datos que sexan necesarios co fin de dar cumplimento ás obligacións legais.

b) A entidades bancarias e entidades de xestión de pasarelas de pago, os datos precisos para tramitar adecuadamente a súa doazón.

c) A compañías aseguradoras, Xuzgados e Tribunais, os datos que sexan precisos para o pagamento de indemnizacións ou para a atención, o exercicio ou defensa de reclamacións.

d) Aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

3. Os datos facilitados a través do formulario de envío de testemuños poderanse comunicar:

a) No caso de que nos teña dada a súa autorización para a publicación dos mesmos cederanse a medios de comunicación, redes sociais e ao público en xeral para promocionar a actividade da asociación.

b) Poderanse comunicar aos nosos encargados de tratamento cando sexa preciso para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.

 

Realizaranse transferencias dos seus datos a terceiros países?

Non se van a producir transferencias internacionais dos seus datos.

 

Cales son  os seus dereitos cando nos facilita os seus datos personais?

    - Acceso: dereito a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personais propios ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, o orixe dos mesmos e se foron comunicados ou se van a comunicar a un terceiro.
    - Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
    - Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos, incluido o dereito ao olvido.
    - Oposición: dereito a opoñerse, en certas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos personais ou a solicitar que se cese no seu tratamento.
    - Limitación do tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis alí da mera conservación dos mesmos.
    - Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

 

Terá posibilidade de retirar o seu consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica concedida no seu momento, sen afectar á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo a súa retirada.
   

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

Poderá exercitar os seus dereitos dirixíndose a Casteliño 24, 15160 Sada (A Coruña) ou enviando un correo electrónico a protecciondedatos@aspacecoruna.org. ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL, pon a súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poden obterse na dirección ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.agpd.es.

 

Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respetasen os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos situada na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob. En ambos casos, deberá acompañar a documentación precisa.
 

 

Condicións xerais de uso do Portal

O acceso e uso deste sitio web e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante designados como o Portal), así como servizos ou contidos, polo que pode ser obtido, suxeito á termos descritos neste aviso legal, a pesar de que o acceso a algúns dos servizos ou contidos esixe a aceptación dos termos e condicións adicionais.

Polo tanto, se detallados neste Aviso Legal non son da súa aceptación, por favor, non facer uso do Portal, xa que calquera uso que fai dela ou os servizos e contidos incluídos nel implica a aceptación dos termos legais contidas este texto.

Os termos e condicións incluídas neste Aviso legal poden variar, polo que invitados a revisar estes termos cando visite de novo o sitio.

Reservamo-nos o dereito de facer cambios no Portal sen previo aviso, a fin de actualizar, modificar, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou o seu deseño. O contido e servizos ofrecidos polo portal son actualizados regularmente. Porque a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a validez e precisión da información, servizos e contidos contido no Portal.

Non somos responsables de calquera dano que poidan producir no uso das ferramentas e informacións contidas nesta páxina.

 

Dereitos de propiedade intelectual

Tanto o proxecto Portal eo seu código fonte, logos, marcas e outros signos distintivos que aparecen no mesmo, pertencen a EDISA ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual. Eles están protexidos por dereitos de propiedade intelectual imaxes correspondentes, etc.

A información dispoñible neste sitio, salvo que expresamente indicado en contrario, é probable que a reutilización, sendo autorizada a reprodución total ou parcial, modificación, distribución e comunicación para uso non comercial, suxeita ás seguintes condicións:

Prohíbese en todo caso o desvirtuamento do contido da información.
O / a usuario / a está obrigado / quote á fonte de reutilización obxecto de contido.
O / a usuario / a está obrigado / a mención da data da última actualización do obxecto de contido reutilización.

Declaramos o noso respecto polos dereitos de propiedade intelectual de terceiros. Entón, se considerar que esta web pode estar violando dereitos, por favor contacte connosco a través do envío de formulario de enquisa.

 

Web Links ou hipervínculos

Os usuarios/ as que pretenden establecer unha conexión entre a súa páxina WEB e esta deben ter en conta o seguinte:

  • O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre nós eo propietario do sitio web no que está establecida, nin a aceptación e aprobación por nós os seus contidos ou servizos. Polo tanto, non se afirmar ou dar a entender que temos expresamente autorizado o hiperenlace, nin que teña supervisado ou asumido de calquera forma os servizos ofrecidos ou facilitados na web a partir do cal se estableza a hiperligazón.
  • Non somos responsables de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos ou servizos que o establecemento do hiperenlace pode ofrecer. O / a usuario / a asume total responsabilidade polas consecuencias, danos ou accións que poidan xurdir de acceder ao sitio web do hyperlink.
  • A web na que se estableza a hiperligazón non pode conter calquera marca, logotipo, slogan ou outros signos distintivos nosa, excepto aqueles sinais que forman parte do hiperenlace.
  • A web na que o hiperenlace non contén información de ilegal, contraria á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e contidos de orde pública, nin conter contido que infrinxan os dereitos de terceiros.

 

Frames

Prohiben expresamente a realización de "encadramentos" ou o seu uso por outros de calquera outros mecanismos que alteran o deseño, forma orixinal ou portal de contidos.


Lei e Xurisdición

A lei aplicable en caso de litixio ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, e calquera asunto relacionado cos servizos deste portal, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir en relación coa visita ao sitio web ou utilización dos servizos que pode ofrecer, eo / a usuario / a de acordo en someterse aos Tribunais do rexistrado / a , sempre que está situado en territorio español.


certificados electrónicos políticas. requisitos

Para acceder aos servizos a través dun certificado electrónico que ten que probar a súa identidade e, se é así esixido, asinar electronicamente as observacións escritas. Para este fin, os certificados dixitais soportados por nós serán aceptados.

      Imprimir
         
Miembro de:
Aspace Confederación   Aspace Galicia